เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม


คำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ดาวน์โหลด

หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
1. รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
2. งานเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
3. งานบริการข้อมูลข่าวสาร
4. งานบริการรับ - ส่ง เรื่องต่อ (Service Link)
5. งานบริการให้คำปรึกษา รับข้อคิดเห็นเสนอแนะ
6. หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
7. งานบริการอื่นๆ

RoadMap

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น