ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


  • จังหวัดสตูล เปิดศูนย์ดำรงธรรมบริการประชาชนสนองนโยบาย คสช.
(๓๐ ก.ค.๕๗) นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสตูลหลังใหม่ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก
นาย เหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีประกาศฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถบริการประชาชนได้อย่างเสมอ ภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น