รายงานผลการดำเนินการ

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสตูล

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ  “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล

สรุปเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7๒๕62  ดังนี้

 

ประเภทบริการ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

 พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

(18 ก.ค. - 30 ก.ย. 2557)

 

 

 

 

 

เรื่องเข้า

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ยุติเรื่อง

เรื่องเข้า

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

ยุติเรื่อง

1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์

22

 

22

160

0

160

187

0

187

253

11

242

247

39

208

278

209

69

1.1 แจ้งเบาะแส

0

0

0

7

0

7

16

0

16

46

0

46

19

1

18

37

32

5

1.2 ปัญหาความเดือดร้อน

3

0

3

18

0

18

24

0

24

40

0

40

50

8

42

49

32

17

1.3 กล่าวโทษเจ้าหน้าที่

1

0

1

17

0

17

17

0

17

17

1

16

13

3

10

17

15

2

1.4 ปัญหาที่ดิน

4

0

4

18

0

18

15

0

15

11

3

8

9

0

9

7

4

3

1.5 ขอความช่วยเหลือ

6

0

6

82

0

82

83

0

83

85

3

82

79

15

64

109

80

29

1.6 เรื่องอื่นๆ

8

0

8

18

0

18

32

0

32

54

4

50

77

12

65

59

46

13

2. บริการเบ็ดเสร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บริการส่งต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บริการข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. บริการให้คำปรึกษา

22

0

22

194

0

194

233

0

233

225

0

225

101

0

101

141

141

0

6. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. นโยบายสำคัญของรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 หนี้นอกระบบบ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

10

0

10

6

6

0

7.2 คำถาม 4+6 ข้อของนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้แสดงความคิดเห็น 22,568 คน

7.3 ตลาดประชารัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้ลงทะเบียน 984 คน จำนวนตลาดประชารัฐ 27 แห่ง

รวม

66

0

66

514

0

514

607

0

607

732

22

710

605

78

527

425

356

69

ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2558 – 2562

ช่องทางการร้องเรียน

 

ปีงบประมาณ

 

 

 

๒๕๕๘

๒๕๕๙

 ๒๕60

2561

2562

จำนวนเรื่อง

จำนวนเรื่อง

จำนวนเรื่อง

จำนวนเรื่อง

จำนวนเรื่อง

1. ด้วยตัวเอง

๑๒๒

๓๒๘

299

209

273

2. ไปรษณีย์

๒๗

๓๕

61

65

53

3. ทางโทรศัพท์

๒๘

21

22

22

4. อื่น ๆ

2

29

89

62

77

รวม

๑๖๐

๔๒๐

470

358

425

ที่มา : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล

ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น